Byggekontrakt er et basisdokument, som danner grunnlag for utførelse av byggearbeid, og kommunikasjon og samarbeid mellom partene, kunde og byggeentreprenør. Kontrakten bidrar til å sikre at man oppnår ønsket resultat i henhold til avtalte vilkår.

Kunden, som generelt lite kjennskap til byggearbeid, er oftest fullstendig enig med en skissert versjon av byggekontrakten, som byggeentreprenøren utarbeider, og foretar ikke mange endringer i den. Men et bedre alternativ er at kunden også ser kontrakten grundig gjennom for å dekke egne viktige krav og risikoer i kontrakten. La oss se på et utvalg av emner, som er viktige for kunden å bli tatt med i kontrakten på en riktig måte.

I byggekontrakten anbefales det å gjenspeile korrekt følgende:

Prosjektdokumentasjon, og dokumenter som beskriver omfang og innhold av annet arbeid. 

Referanser til prosjektdokumentasjon, pristilbud eller andre grunnlagsdokumenter. Dokumentene som fastsetter og beskriver innhold og omfang av disse arbeid er som regel kontraktens vedlegg. Det er viktig å påse at sluttdokumentet inneholder siste versjon av prosjektet, samt alle tidligere avtaler eller spesifikasjoner, som partnere har forhandlet frem til under forhandlingene før inngåelse av kontrakt.

Kvalitetskrav. 

Hvis prosjektdokumentasjon ikke gjenspeiler nøyaktige kvalitetskrav, skal disse kravene fastsettes i kontrakten. Nøyaktige referanser til kvalitetskrav gjør det mulig å kreve og kontrollere kvalitet på arbeid senere i byggefasen. En utbredt metode er å referere i kontrakten til samlingen av arbeidstypebaserte kvalitetskrav RYL («Generelle kvalitetskrav for byggearbeid», som brukes i Finland), klasse 2.

Prosjektendringer. 

Det forekommer mindre uunngåelige endringer nærmest i byggefasen ved alle byggeprosjekter. Man bør fastsette i kontrakten fremgangsmåten for forvaltningen av prosjektendringer, hvem tar seg av gjenspeilingen av endringer i prosjektet, og hvordan det hele kommer til alle partene. Dersom man ikke forvalter endringer oppstår det vanligvis en situasjon hvor i enkelte faser bruker man tilfeldigvis feil versjon av prosjektet, som til slutt fører oftest til ytterligere tidsforbruk og kostnader for kunden.

Byggebransjens helhetlig skadeforsikring eller CAR forsikring.

CAR forsikring er nettopp beregnet for å forsikre bygninger i oppførelsesfasen og bidrar til å redusere eventuelle farer, f. eks. tyveri av byggematerialer som er lagret på byggeplassen. Byggeentreprenøren inngår generelt en slik forsikring for hele byggeperioden. Det anbefales å sørge for at CAR forsikringen er fortsatt gyldig eller forlenges, dersom byggeperioden blir lengre. CAR forsikringsavtalen er som regel et av kontraktens vedlegg.

Innsamling av utførelsesdokumentasjon (fortrinnsvis i elektronisk format).

Byggeentreprenøren har en lovpålagt forpliktelse til å utarbeide og innlevere all utførelsesdokumentasjon fra byggefasen, som beviser at byggingen har foregått i samsvar med prosjekt og fastsatte krav. Kunden skal innlevere mesteparten av dokumentasjon fra byggefasen når man søker elektronisk om brukstillatelse gjennom bygningsregisterets hjemmeside. Derfor er det sterkt anbefalt å ordne utarbeiding og signering av all utførelsesdokumentasjon elektronisk, som redusere senere antallet dokumenter som skal skanneres.

Overlevering av arbeid, oppgjør og tidsfrister.

I kontrakten skal man fastsette klart og tydelig hvordan arbeid og forskjellige arbeidsfaser skal overleveres, samt oppgjør. En anbefalt løsning er å ha utgangspunkt i arbeidsfaser som er beskrevet i tids- og betalingsplanen, som også er knyttet til tidsfrister. Ved overskridelse av fristen inviterer byggeentreprenøren kunden til å se gjennom arbeid som er beskrevet i den aktuelle arbeidsfasen. Kunden har vanligvis i henhold til kontrakten 2-3 dager til å se gjennom arbeid, men i praksis forventer byggeentreprenøren et svar allerede på samme dag. Finnes det mangler i arbeidsfasen, fikserer kunden disse, og sender til byggeentreprenøren. For at arbeid ikke blir stoppet anbefales det å fiksere disse i overleveringsprotokollen, slik at byggeentreprenøren kan fremlegge en faktura for korrekt utført arbeid, og trekke fra dette som har mangler, og fakturere for dette når manglene er fjernet.